Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1.07.1993 № 3356-XII визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів із метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.11 КЗпП України, колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися і в структурних підрозділах.

Поряд із законодавчо визначеною добровільністю, діють нормативно-правові акти, які свідчать про обов’язковість регулювання трудових відносин локальним нормативно-правовим договором, зокрема щодо умов праці, заробітної плати, тощо.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці», форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Нормами ст. 20 Закону України «Про охорону праці» передбачено регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.

Сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

Тривалість, порядок надання відпусток, їх види, також необхідно визначити в колективному договорі. Зокрема це передбачено ст.ст.7,8 Закону України «Про відпустки» щодо конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами та  особливим характером праці.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці»,  роботодавець зобов’язаний погодити оплату праці з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом. Фактично укласти у письмовий договір в іншій формі.

На новоствореному підприємстві, установі, організації, колективний договір укладають за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Сторонами колективного договору є роботодавець і один або кілька профспілкових органів (представників працівників, обраних і уповноважених трудовим колективом – за відсутності таких органів).

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення колективного договору сторони визначають самостійно і оформляють відповідним протоколом.

Розпочати переговори варто протягом 7 днів із моменту, коли відповідна сторона отримала письмове повідомлення про їх початок ч.3 ст.10. Закону України «Про колективні договори і угоди».

Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюють робочу комісію з представників сторін.

Склад цієї комісії визначають безпосередньо сторони і, крім представників сторін, до участі в переговорах можуть також залучати певних спеціалістів, експертів.

Учасників переговорів на період переговорів і підготовки проекту колективного договору звільняють від основної роботи із збереженням середньомісячного заробітку.

Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке оформляють відповідним протоколом.

Закон про колективні договори не передбачає обмеження тривалості колективних переговорів. Сторони можуть за домовленістю самі визначати строки початку і закінчення переговорів і обумовлювати їх в регламенті проведення переговорів.

За умови досягнення сторонами згоди і підготовки робочою комісією проекту колективного договору, то його передають на обговорення трудовому колективу. 

Доопрацьований проект колективного договору виносять на загальні збори (конференцію) трудового колективу для обговорення і схвалення.

Колективний договір можна доповнювати додатками:

• положенням про оплату праці;
• угодою з охорони праці;
• переліком професій і посад зі шкідливими умовами праці, які дають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день;
• переліком професій і посад працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого часу, тощо.

Уповноважені представники сторін підписують колективний договір через 5 днів з часу схвалення його зборами трудового колективу.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади або органах місцевого самоврядування.

Сторони подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Колективний договір реєструють у двотижневий строк з дня його одержання. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію колдоговір.

Примірник договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим колективним договором.

Чинне законодавство чітко не передбачає строків подання колективного договору на реєстрацію (окрім новостворених підприємств) та можливості для відмови в ній.

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюють, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. (із змінами і доповненнями) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

Колективний договір зберігає чинність:

• у випадку реорганізації підприємства – протягом строку на який його уклали, або може бути переглянутий за згодою сторін;
• у випадку зміни власника – зберігає чинність протягом строку його дії, але не більше одного року;
• у випадку ліквідації – діє протягом всього строку проведення ліквідації.

Юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки

Категорія: Новини та події | Переглядів: 45 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0